Privacy- en cookieverklaring TES Groep


Je privacy is voor TES Groep (hierna ook: “TES”) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacy wet- en regelgeving die op ons en onze werkzaamheden van toepassing zijn (waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat we zorgvuldig met ze omgaan.


In het kort

Bij het gebruik van je gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij via deze privacyverklaring- en cookieverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij TES doen met de informatie die je aan ons geeft of die wij verzamelen.


Deze privacy- en cookieverklaring is opgedeeld in drie hoofdonderdelen, namelijk: ‘Informatie voor websitebezoekers’, ‘Informatie voor klanten, leveranciers en andere contacten’ en ‘Informatie voor sollicitanten’. Deze drie onderdelen zijn hierbeneden te vinden. Er wordt afgesloten met een algemeen deel dat van toepassing is op alle groepen van personen die vallen onder de genoemde drie hoofdonderdelen. Heb je vragen over deze privacy- en cookieverklaring, neem dan contact op via de contactgegevens onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 juni 2020.


Informatie voor websitebezoekers


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Als je onze website bezoekt kan TES je persoonsgegevens verwerken in het geval je deze bij of naar aanleiding van een bezoek aan de website zelf aan TES verstrekt. Bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen.


De gegevens worden waar mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt zonder dat TES hiervoor een wettelijke grondslag heeft. TES kan de volgende persoonsgegevens van websitebezoekers verwerken:


 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres.


Doelen waarvoor TES je gegevens gebruikt

TES verwerkt deze persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Door je gegevens voor deze doeleinden naar ons op te sturen geef je ons de opdracht deze gegevens te verwerken. Ook verwerken wij mogelijk je IP-adres in een logfile ter ondersteuning van een goed werkende website.

Hoe lang TES je gegevens bewaart

TES bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bovengenoemde logfile inclusief IP-adres wordt niet langer dan 30 dagen bewaard.

Cookies 

Op de website van TES wordt enkel gebruik gemaakt van noodzakelijke/functionele cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op jouw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.


De door ons geplaatste noodzakelijke/functionele cookies volgen je niet bij het bezoeken van onze website en slaan ook geen statistieken op met betrekking tot jouw bezoek. Wat doen ze dan wel? Deze cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.


Gezien er enkel noodzakelijk/functionele cookies worden geplaatst om de website van TES te kunnen laten werken en hierbij geen persoonsgegevens verwerkt worden, word je bij het bezoeken van onze website dus ook niet om toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies.


Informatie voor klanten, leveranciers en andere contacten


Klanten, leveranciers en andere contacten 

Als je een klant, leverancier of ander contact van TES bent, kan TES de volgende persoonsgegevens van je verwerken: 

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • (Zakelijk) telefoonnummer; 
 • (Zakelijk) e-mailadres; 
 • Geslacht. 

Doelen waarvoor TES je gegevens gebruikt

Deze persoonsgegevens kunnen door TES worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 • Administratieve doeleinden; 
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht; 
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 

De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht, of de door jou gegeven toestemming hiertoe.  


Hoe lang TES je gegevens bewaart
Deze persoonsgegevens worden door TES opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Die correspondeert met de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen voor de financiële administratie gedurende maximaal 7 jaar;
  (Er geldt een fiscale bewaarplicht van 7 jaar op de basisgegevens uit deze financiële administratie op grond van Nederlandse wetgeving. Je kunt hierover meer lezen op de website van de Belastingdienst.)
 • dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.
 • (project)dossiers worden minimaal 10 jaar opgeslagen i.v.m. de eis vanuit de BRL6000-03 certificering

Informatie voor sollicitanten

Op onze ‘Werken bij TES’ pagina vind je een overzicht van de bij TES openstaande vacatures. Je kunt bij ons solliciteren door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat te vinden is bij de vacature waar je op wenst te reageren. Wanneer je bij ons solliciteert kunnen wij gegevens van je verzamelen, waaronder de volgende persoonsgegevens: 


 • NAW-gegevens; 
 • Geslacht; 
 • Geboortedatum en -land; 
 • Contactgegevens; 
 • CV; 
 • De inhoud van jouw motivatiebrief;
 • Salarisindicatie (optioneel); 
 • Je beschikbaarheid (optioneel); 
 • Eventuele opgegeven referentie(s);
 • Aantekeningen gemaakt tijdens (eventueel) gevoerde (sollicitatie)gesprek(ken);
 • Overige informatie die door jou is aangeleverd;


Een social media- en Google-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij voeren dit dan ook uit op basis van ons gerechtvaardigde belang. 


Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit aangeven op het moment dat je solliciteert.  


Doelen waarvoor TES deze gegevens gebruikt

De sollicitatiegegevens verwerken wij om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en – als je bij ons komt werken – om de arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren. Wij verwerken de bovenstaande gegevens dus ter voorbereiding op en uitvoering van een eventuele arbeidsovereenkomst die we met jou sluiten.


Hoe lang TES deze gegevens bewaart

Deze persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal vier weken nadat de functie is vervuld. Indien je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, kunnen wij de gegevens langer bewaren zodat wij deze in ons bezit hebben wanneer een eventuele nieuwe vacature beschikbaar komt. In dat geval bewaren we jouw sollicitatiegegevens tot 1 jaar na afloop van de eerdere sollicitatieprocedure. 


Algemene Informatie


Verstrekking van je gegevens aan derden

TES verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien je hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van een wettelijke verplichting is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn we dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 


Wanneer noodzakelijk sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst met partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. 


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder meer de volgende maatregelen genomen: 

 • Alle personen die namens TES van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn aan geheimhouding gebonden; 
 • De website van TES maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen;
 • We hanteren minimaal een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 


Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met TES op via: info@tesgroep.nl

Je privacyrechten

We hebben passende processen ingericht om je in staat te stellen na te lopen of we persoonsgegevens van je verwerken en zo ja, welke gegevens dat zijn. Dit om je de mogelijkheid te geven een of meerdere van de volgende rechten uit te oefenen:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat inhoudt dat wij minder gegevens van je zullen verwerken.

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij om hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als je naar aanleiding van onze privacy- en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Contactgegevens 

TES Holding B.V.

Dr. Hub van Doorneweg 42 

5026 RA Tilburg 

013 - 4678200

info@tesgroep.nl 

TES Holding heeft de volgende werkmaatschappijen: 

TES Installatietechniek Tilburg B.V.

TES Installatietechniek Projecten B.V.

TES Installatietechniek Service & Onderhoud B.V.